abbreviation abreviación ab bre vi A tion

aberration aberración a ber ra tion

abolition abolición a bo LI tion

abstraction abstracción ab STRAC tion

acceleration aceleración ac cel er A tion

accumulation acumulación ac cu mu LA tion

action acción AC tion

activation activación ac ti VA tion

addition adición ad DI tion

adoption adopción ad OP tion

affirmation afirmación af fir MA tion

anticipation anticipación an ti ci PA tion

application aplicación app li CA tion

association associación as so ci A tion

attention atención at TEN tion

attraction atracción at TRAC tion

audition audición au DI tion

augmentation aumentación aug men TA tion

authorization autorización au tho ri ZA tion

celebration celebración ce le BRA tion

classification clasificación class i fi CA tion

collaboration colaboración co lab or A tion

collection colección col LEC tion

combination combinación com bi NA tion

communication comunicación com mu ni CA tion

compensation compensación com pen SA tion

complication complicación com pli CA tion

composition composición com po SI tion

condition condición con DI tion

conjunction conjunción con JUNC tion

conservation conservación con ser VA tion

constellation constelación con stel LA tion

construction construcción con STRUC tion