abbreviate abreviar

abdicate abdicar

accelerate acelerar

accentuate acentuar

accumulate acumular

activate activar

alternate alternar

anticipate anticipar

appreciate apreciar

approximate aproximar, aproximado (Nota: el audio es de la palabra que significa “aproximado”.)

assimilate asimilar

associate asociar, asociado (Nota: el audio es de la palabra que significa “asociado”.)

calculate calcular

celebrate celebrar

circulate circular

collaborate colaborar

communicate comunicar

compensate compensar

complicate complicar

consolidate consolidar

contemplate contemplar

cooperate cooperar

coordinate coordinar, coordinado (Nota: el audio es de la palabra que significa “coordinado”.)

create crear

culminate culminar

debilitate debilitar

decorate decorar

dedicate dedicar

demonstrate demostrar

depreciate depreciar

designate designar

dictate dictar

differentiate diferenciar

dilate dilatar

dominate dominar

donate donar

duplicate duplicar, duplicado (Nota: el audio es de la palabra que significa “duplicado”.)

educate educar

elevate elevar